concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Försäljningen i detaljhandeln ökade i december men minskade 0.4 %

Försäljningsvolymen ökade med 2,5 procent i december jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 0,4 procent mellan december 2011 och december 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,5 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,2 procent mellan november 2012 och december 2012. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) minskade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

SCB kommer att genomföra ett referensårsbyte i Detaljhandelsindex från och med referensmånad januari 2013. Referensåret kommer då att vara 2010. Samtidigt införs en ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell. För mer information se slutet av pressmeddelandet. Detta har ingen påverkan på BNP-beräkningarna.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln december 2011 – december 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.