concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Regionalt samarbete om bredband stärker förutsättningar för både stad och landsbygd

Nu föreslås Växjö energi AB överföra sin bredbands- och stadsnätsverksamhet till ett nytt regionalt bredbandsbolag. Detta ger möjlighet att effektivisera verksamheten och möta de utmaningar branschen står inför. Nätet kommer också erbjuda tjänster från flera olika leverantörer.

-  Det nya bolaget ger kraften till fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden. Det är helt centralt att alla fastigheter som vill, erbjuds en modern infrastruktur i form av bredband och ambitionen är att även fortsättningsvis ligga i framkant nationellt i detta arbete, säger Per Schöldberg (C)kommunalråd i Växjö.

Bredbandsverksamheten är en viktig del av infrastrukturen och diskussionerna kring ett fördjupat samarbete har pågått under ett antal år. Alvesta, Tingsryd och Lessebos kommuner har redan godkänt överflyttningen av stadsnät- och bredbandsverksamhet till det nya bolaget.

Förslaget går i praktiken ut på att ett nytt bolag med namnet Wexnet AB ska bildas, dit verksamheten i Växjö energi AB:s bredbands- och stadsnätsverksamhetliksom bredbandsverksamheten i övriga kommuner flyttas.